Urbanització de la plaça Wagner i Joan Llongueras. Barcelona

Urbanització de la plaça Wagner i Joan Llongueras. Barcelona

Aquest espai de forma, nivells i programa complex, està situat sobre d’un aparcament de nova construcció, en un interior d’illa, que adopta la condició de plaça pública. El projecte pretén unir les tres entrades actuals de la plaça creant un eix de connexió peatonal entre els carrers Ganduxer i Beethoven, reforçat per bàculs d’il·luminació col·locats seqüencialment, alternats amb suports de gelosies verticals. Aquest eix s’intercepta en un punt neuràlgic de la plaça; l’entrada des de la Diagonal.

La urbanització es projecta a nivell, eliminant les barreres actuals tant físiques com visuals. El desnivell actual entre rasants d’edificacions que varien fins a un màxim de 1,40 metres, es soluciona a base d’un rosari de gran dunes verdes que s’intercepten a l’espai i en resolen els desnivells. També s’utilitzen aquestes dunes per protegir de les circulacions les zones d’oci de la plaça, com ara els jocs infantils o les zones d’estar.

Com elements paisatgístics es creen dues peces vegetals a destacar: coincidint i reforçant l’eix peatonal entre els carrers Ganduxer i Wagner, es disposen entre bàculs d’il·luminació, paraments alts de gelosia de malla metàl·lica amb vegetació de plantes enfiladisses que permeten la circulació peatonal per sota d’elles i que tenen la funció de substituir la manca de vegetació d’arbres en aquest punt degut a la presència de la llosa de l’aparcament. L’últim element de vegetació el constitueixen uns grans parterres com a substitució d’algunes peces de paviment, amb arbusts de plantes multicolors de 50cm d’altura que no interfereixen a les visuals.

Client

Regesa aparcaments

Localització

C/ Beethoven. Barcelona

Superfície

7.907 m²

Any

2011

Projectes relacionats Urbanitzacions